Nisza rynkowa – jak ją znaleźć?

Ostatnia aktualizacja 3 lata temu przez Adam

Powstawanie niszy rynkowej

Nisza rynkowa powstaje wtedy, kiedy istnieje na rynku niezaspokojony popyt na daną usługę lub produkt. Niszę rynkową stanowią ściśle zdefiniowani klienci, szukający konkretnych usług lub produktów. Usługi i produkty będące przedmiotem poszukiwań, często posiadają cechy nie mieszczące się w ogólnie przyjętych standardach. Brak podaży i popyt ją przewyższający powodują, że klienci są w stanie zapłacić wyższą cenę w zamian za produkty lub usługi, które spełniają ich oczekiwania.

Aby działać w niszy rynkowej, trzeba bardzo dobrze zbadać i zdefiniować preferencje klientów. W ten sposób można uniknąć popełniania błędów, skutkujących występowaniem dużego ryzyka, związanego z prawidłowym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Działając na rynku niszowym należy przede wszystkim pamiętać o odmiennych preferencjach, oczekiwaniach i potrzebach klientów, które różnią się od tych występujących w pozostałej części rynku.

Utrzymanie przewagi konkurencyjnej powinno wiązać się z koncentracją przedsięwzięcia na danym obszarze geograficznym. Działania przedsiębiorstwa powinny być skupione na konkretnym asortymencie, na który jest popyt wśród konkretnej grupy klientów.

Reasumując, nisza rynkowa charakteryzuje się kilku podstawowymi cechami.

  • Przy tworzeniu niszy należy dobrze poznać otoczenie rynkowe.
  • Wskaźniki związane ze zbytem przedsiębiorstw działających w niszach rynkowych są znacznie wyższe, niż ma to miejsce przy adekwatnych sytuacjach odnoszących się do rynku całkowitego.
  • Sposób postępowania producentów jest warunkowany przez ich koncentrację na rynku i specjalizację.
  • Punktem odniesienia niszy rynkowej jest rynek całkowity.
  • Na kształtowanie się rynków niszowych mają wpływ konkretne, niezaspokojone oczekiwania klientów.

Podstawową zaletą działania w niszy rynkowej jest małe zainteresowanie prowadzeniem danego typu działalności po stronie konkurencji. Indywidualne kontakty z nabywcami oraz wysoka specjalizacja pozwalają na dobrą znajomość rynku. Oferty przygotowywane dla klientów mogą mieć charakter silnie zindywidualizowany. Co z powyższego wynika, przedsiębiorcy mogą cieszyć się zaufaniem i lojalnością wśród swoich klientów.

Wadami działania w niszy są sytuacje związane z potencjalnymi atakami ze strony konkurencji, która może dążyć do jeszcze wyższej specjalizacji i zawężać skalę działania przedsiębiorców. Ze strony klientów istnieje ryzyko zmiany ich potrzeb i załamania się popytu.

Rynek a nisza rynkowa

To, co wyróżnia przedsiębiorców działających w niszy rynkowej, to aspekt, w którym pojmowany jest rynek. Dla przedsiębiorstw niszowych rynek nie jest przyjmowany, jako ukształtowany przez siły zewnętrzne. Rynek w przypadku takiej działalności jest tworzony i kontrolowany przez przedsiębiorców. Niewielka liczba użytkowników zazwyczaj jest niezmiernie lojalna wobec marki, dzięki czemu istnieje możliwość podniesienia cen w stosunku do mniej wyspecjalizowanych konkurentów, działających na rynku.

Wykreowana, nowa nisza rynkowa często wiąże się z wprowadzaniem nowych regulacji prawnych, zmieniającymi się preferencjami klientów i kształtowaniem się nowych obszarów rynku. Aby wyodrębnić niszę rynkową, należy przeanalizować kilka cech danego segmentu rynku, jak: zdefiniowanie grupy klientów, określenie zasięgu terytorialnego, wyznaczenie linii produktów, oszacowanie możliwości wprowadzenia innowacji, scharakteryzowanie marki.